e-PUAP

I.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, za pośrednictwem

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze:
dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

II.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych. 

III.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze niezbędne jest:

  • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),


IV.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, TXT, ODT
  • XLS, ODS, CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF

Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


V.

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".

VI.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.