Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SĄD REJONOWY W KAMIENNEJ GÓRZE

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, oraz art. 22 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej uDODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze,

 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,

      w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe i rejestry sądowe 

    w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest:

 • Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze,

 • Prezes Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze,

 • Minister Sprawiedliwości

     w zakresie realizowanych zadań.

3 Dane kontaktowe Administratora, jakim jest:

 • Sąd i Prezes Sądu: Al. Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 67 12 401;
  e-mail: bp@kamienna-gora.sr.gov.pl

 • Dyrektor Sądu: Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 64 15 251 lub 252,
  e-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl,

 • Minister Sprawiedliwości: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel.: 22 52 12 888;
  e-mail: Kliknij aby zobaczyć

4. Administrator, jakim jest Sąd oraz Prezes Sądu powołał Inspektora Ochrony Danych - Rafał Guzik, kontakt: abi@vp.pl

5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

 • sprawowania wymiaru  sprawiedliwości lub realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących postępowania oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 i art. 10 RODO i/lub art. 13, 14 uDODO;

 • realizacji zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy publiczne i inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez

    Administratora z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

    powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

8.Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa

    trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przysługują Państwu prawa do:

 • dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

      Warszawa).

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d