Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 133) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e);
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524). Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


Właściwy organ

• Określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 133): 
„Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego”.


Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek


O czym należy pamiętać

• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia


Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek

Skargę/wniosek można złożyć: 
• na piśmie adresując:
Prezes
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
Al. Wojska Polskiego 36
58-400 Kamienna Góra

• skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu (parter - hol główny pokój nr 3) lub drogą pocztową;
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@kamienna-gora.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
• ustnie w dni dyżurowania Prezesa (wtorek 11.00-13.00)


Termin załatwienia skargi

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski