Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
SSR Konrad Kosowski

 

Sekretariat Prezesa Sądu
Al. Wojska Polskiego 36,
58-400 Kamienna Góra
pok. 9 (I piętro),
tel. (75) 67 12 453;
fax. (75) 67 12 495
e-mail: Kliknij aby zobaczyć

 

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 11:00-13:00 - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności służbowych. 

 

Prezes Sądu Rejonowego kieruje Sądem Rejonowym w Kamiennej Górze i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz - z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, a w szczególności:

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie wskazanym
 2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kuratorów sądowych,
 3. ustala podział czynności sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów,
 4. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia ich z pełnienia powierzonych funkcji,
 5. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i nadzoruje sprawność postępowania sądowego,
 6. realizuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224),
 7. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135),
 8. udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058),
 9. podejmuje czynności przy wykonywaniu orzeczeń dotyczących należności sądowych zastrzeżone w przepisach szczególnych dla prezesa sądu oraz nadzoruje w tym zakresie windykację należności sądowych,
 10. sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej.
 11. sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  - kuratorami sądowymi,
  - archiwum zakładowym,
  - sprawami „OZ”.
 12. współpracuje z radą ławniczą.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu